اطلاعات بازدیدقوانین و شرایط بازدید:

*دریافت بلیط ورودی، در محل ورودی موزه انجام می پذیرد

*بهای بلیط برای بازدیدکنندگان به ازای هر نفر ایرانی 3/000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی 20/000 تومان می باشد

   **   تهیه بلیط وردی موزه، در محل ورودی و با ارائه کارت بانکی انجام می شود**  .
.

ساعت بازدید:

9صبح الی 16:30 بعدازظهر

* شنبه الی چهارشنبه بازدید به صورت گروهی به همراه راهنما و براساس زمانبندی انجام می شود
* بازدید پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل رسمی بدون گروه و بصورت آزاد انجام می شود۵بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸ PM

17628