خانه محمدنژاد

این بنا در روستای اربناب -  بخش خورگام   - شهرستان رودبار شناسایی و به موزه منتقل شده است.

صاحب بنا آقای صفرعلی محمدنژاد است که دامدار می‌باشد. سال ساخت بنا سال 1345 می‌باشد. باتوجه به سکونت در آن، انتقال بنا به موزه امکان پذیر نبوده و در سال 1393 خانه محمدنژاد پس از انجام مطالعات میدانی براساس مستندات و با مصالح قدیمی در موزه دوباره‌سازی شد.