خانه محسنیان

این بنا در روستای دلفک شهرستان رودبار در سال 1360 ساخته شده است. آقای علی محسنیان این خانه را برای زندگی ییلاقی و نگهداری دام در تابستان و با مصالح بومی ساخته است.

با توجه به کوهستانی بودن مسیر دسترسی به بنا و نیز سکونت صاحبخانه، انتقال بنا به موزه امکانپذیر نبود. این خانه در سال 1393 براساس مستندسازی انجام شده و با مصالح و تکنیک های بومی در موزه دوباره سازی شد.

تکنیک ساخت دیوارها زگمه ای و پوشش سقف بنا از لت می باشد.