پیشکاول


وسیله ای خاص برای هموار کردن مزرعه برنج بعد از کاول(شخم) زنی، گونه ای ماله کشی زمین برای آمادگی نشاست.

۱۹خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۶ AM

322