کاول


کاول(خیش، گاو آهن): وسیله ای خاص برای زیر و رو کردن مزرعه برنج. وسیله ای آهنین و چوبین که بر گردن گاو بندند و زمین را شخم می زنند.

۱۹خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴ AM

241