خانه طربی

این خانه در روستا کیش رودبار واقع در دهستان گوراب‌سر، بخش مرکزی، شهرستان فومن شناسایی و به موزه منتقل شد. این بنا در سال 1387 در موزه دوباره چینی شد. خانه متعلق به آقای علی طربی بوده که از دامداران و کشاورزان طبقه متوسط محسوب می شد.

خانه طربی متشکل از دو اتاق است. یک اتاق در طبقه همکف و یک اتاق در طبقه اول. در شمال شرقی بنا یک آخور گوسفند و در پشت بنا دو آخور گاو وجود دارد.

اتاق طبقه همکف، اصلی ترین اتاق خانه و اتاق زمستانی محسوب می شد و اتاق طبقه اول در فصل تابستان مورد استفاده قرار می گرفت. تکنیک دیوارچینی بنا، داروچین و پوشش بام کلوش(ساقه برنج) می باشد.