مجموعه مسکونی خوش نشین کچلام


از آنجا که در گذشته کشت آبی منطقه، شالی بوده، به کسانی که فاقد شالیزار بودند، خوش نشین می گفتند. خوش نشین ها غالبا از فقیرترین طبقات جامعه روستایی محسوب می شدند.
این گونه معماری که از یک اتاق، و ایوان در چهار طرف آن تشکیل شده، در منطقه جلگه  شرق از میان رفته و پژوهشگران موزه با تحقیقات میدانی ساختار سازه ای و معماری این گونه از خانه های روستایی را طراحی و با استفاده از مصالح قدیمی بازسازی نمودند. این خانه در سال 1385 در موزه ساخته شد.

۱خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ AM

606