گل دخسئَن


گل خیس کن، گل سرشوی را در آن خیس و حنا را تخمیر می کردند.

۱۸فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۲ PM

275