معرفی کوهستان شرق

این روستا مناطق کوهستانی و ییلاقات گیلان در شرق رودخانه سفیدرود را در بر می گیرد. تاکنون در این روستا دو مجموعه مسکونی محمدنژاد و محسنیان در موزه ساحته شده اند.

با توجه به اقلیم سرد مناطق کوهستانی، فضاها در خانه های این منطقه نسبت به مناطقه جلگه ای و کوهپایه ای بسته تر است.

از آنجا که شغل اغلب مردم کوهستان نشین، دامداری می باشد، از بناهای ییلاقی ، بیشتر به صورت فصلی استفاده می شد.

مصالح ورد استفاده در ساخت خانه ها، همچون سایر بناهای بومی، بوم آورداست. دیوارها بسته به مصالح موجوددر محیط، سنگ چین، گالی و زگمه ای و پوشش بام از لت می باشد.